Det europæiske miljøagenturs status på NEC direktivets implementering

Det europæiske miljøagenturs status på NEC direktivets implementering

Det Europæiske Miljøagentur er udkommet med deres seneste status over NEC direktivets implementering.

Hovedbudskaberne i den seneste udgivelse (2019) er:

  1. I 2017 var de samlede emissioner af nitrogenoxider (NOx), flygtige organiske forbindelser, der ikke er metan (NMVOC), svovldioxid (SO2) og ammoniak (NH3) under de respektive lofter, der er sat for EU som helhed.
  2. For fjerde år i træk steg emissionerne af ammoniak (NH3). Fra 2016 til 2017 steg emissionerne med 0,4% i hele EU. I perioden 2014-2017 var den samlede stigning ca. 2,5%. Disse stigninger skyldes den manglende reduktion af emissioner i landbrugssektoren.
  3. Seks medlemsstater har overskredet deres nationale lofter for mindst et forurenende stof i 2017; alle overskred deres NH3-loft, hvorimod en af ​​dem overskred loftet for NMVOC.
  4. I 2017 var de samlede emissioner for NMVOC og SO2 allerede under 2020-emissionsreduktionsforpligtelserne. For at imødekomme 2020-reduktionsforpligtelserne for NH3 og fine partikler (PM2.5) kræves yderligere reduktioner på henholdsvis 2,3% og 1,3%. En yderligere reduktion på 3,2% er nødvendig for at nå det mål, der er sat for NOx på EU-niveau.
  5. 16 medlemsstater ser sig selv som værende bagud i forhold til at opfylde deres 2020-forpligtelser  for et eller flere forurenende stoffer.
  6. Der er behov for reduktioner for alle forurenende stoffer, hvis EU skal opfylde sine forpligtelser til reduktion af emissioner i 2030. Der kræves reduktioner på ca. 15% for NMVOC og NH3, mere end 30% for PM2.5 og SO2 og næsten 40% for NOx . 20 medlemsstater er ikke på vej til at imødekomme et eller flere 2030-forpligtelser  på grundlag af deres nuværende politik.
  7. Medlemsstaterne havde pligt til at rapportere om deres nationale programmer for luftforurening inden den 1. april 2019. Til dato har 17 medlemsstater indsendt oplysninger.

Læs den fulde rapport og find oversigtsskemaet over de enkelte medlemsstaters implementering her